Một cửa điện tử
Tháng 02-2023 Chi cục ATVSTP giải quyết 100% Hồ sơ đúng hạn (Tự động cập nhật: 04-02-2023)
 • 0
 • Tổng giải quyết

 • 0
 • Chuyển qua
 • 0
 • Nhận trong kỳ
 • 0
 • Đã giải quyết
 • 0
 • Đang giải quyết
 • 100%
 • Sớm & đúng hạn
___________
Bước Ngày bắt đầu dự kiến Số ngày QĐ Ngày kết thúc dự kiến Tiến độ thực tế
Công việc Bắt đầu Kết thúc Người thực hiện
 Đóng